VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Minh Đức
  • Lượt xem: 129

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN           MÃ SỐ: 62.44.01.03

 

A. Hướng nghiên cứu về Lý thuyết hạt nhân

 

STT Tên học phần Giảng viên Tín chỉ
HỌC PHẦN BẮT BUỘC
LTA01 Lý thuyết cấu trúc và phản ứng hạt nhân(nâng cao)

 

GS. Đào Tiến Khoa

TS. Nguyễn Tuấn Khải

PGS.TS. Lê Hồng Khiêm

3
LTA02 Vật lý năng lượng cao (nâng cao)

 

GS.TS. Đặng Văn Soa

GS.TS. Hoàng Ngọc Long

TS. Phùng Văn Đồng

3
LTA03 Tính toán mô phỏng trong vật lý (nâng cao) PGS.TS. Lê Hồng Khiêm

TS. Nguyễn Tuấn Khải

TS. Nguyễn Huy Việt

GS. Vũ Ngọc Tước

3
HỌC PHẦN TỰ CHỌN
LTA04 Các phương pháp vật lý hạt nhân thực nghiệm (nâng cao)

 

GS. Nguyễn Văn Đỗ

TS. Phạm Đức Khuê

TS. Phạm Đình Khang

2
LTA05 Kỹ năng viết bài báo khoa học (nói, viết và trình bày công trình khoa học bằng tiếng Anh) GS.TS. Đào Tiến Khoa

GS.VS. Pierre Darriulat

Giảng viên Anh ngữ

2

 

B. Hướng nghiên cứu về lý thuyết chuyển pha và các hiện tượng tới hạn

 

STT Tên học phần Giảng viên Tín chỉ
HỌC PHẦN BẮT BUỘC
LTB01 Lý thuyết chuyển pha và các hiện tượng tới hạn

 

GS.TSKH. Trần Hữu Phát

PGS.TS. Lê Viết Hòa

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

4
LTB02 Lý thuyết trường lượng tử ở nhiệt độ hữu hạn

 

GS.TSKH. Trần Hữu Phát

PGS.TS. Lê Viết Hòa

TS. Nguyễn Văn Thụ

2
LTB03 Thống kê lượng tử GS.TS. Đào Tiến Khoa

TS. Nguyễn Văn Thụ

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn

3

 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN
LTB04 Lý thuyết ngưng tụ Bose-Einstein (BEC) GS.TSKH. Trần Hữu Phát

TS. Lê Văn Hồng

3
LTB05 Tính toán mô phỏng trong vật lý TS. Nguyễn Huy Việt

GS. Vũ Ngọc Tước

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng

3