VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Trung tâm Đào tạo hạt nhân có tên tiếng Anh là: NUCLEAR TRAINING CENTER (NTC)

Trụ sở chính đặt tại: 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ban Lãnh Đạo Trung tâm 

Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên Tử Việt Nam

Giám đốc 

NguyenHaoQuang GD
TS. Nguyễn Hào Quang

Tel: 04.35690080
Emai: nhquang@vinatom.gov.vn

Phó Giám đốc 

LeDaiDienPGD

ThS. Lê Đại Diễn

Tel: 04.35690080
Email: daidienle@yahoo.com

Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu:

 1. Giúp Viện NLNTVN quản lý và điều phối các hoạt động đào tạo tiến sĩ theo các chuyên ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, phối hợp với các trường đại học đào tạo thạc sĩ ngành khoa học và công nghệ hạt nhân, phối hợp với các trường đại học tổ chức các lớp kỹ sư, cử nhân tài năng chuẩn bị nguồn cán bộ R&D về điện hạt nhân, công nghệ hạt nhân.
 2. Tổ chức và thực hiện các khoá đào tạo bổ sung, đào tạo lại cho các cử nhân, kỹ sư các ngành để phục vụ cho chương trình phát triển điện hạt nhân, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ các chuyên ngành, chứng chỉ hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.
 3. Tổ chức các khoá đào tạo về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và một số chuyên môn khác liên quan cho cán bộ quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng nguyên tử ở các địa phương và các ngành kinh tế- xã hội trong cả nước.
 4. Tổ chức và thực hiện các khoá đào tạo cho cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên có sử dụng kỹ thuật hạt nhân, thiết bị hạt nhân trong các cơ sở y học hạt nhân và xạ trị; trong lĩnh vực môi trường, sinh học hạt nhân và các ngành công nghiệp.
 5. Tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn cơ bản, các lớp chuyên đề nâng cao trình độ cho cán bộ trong Viện, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo.
 6. Tham gia hoạt động chuẩn bị nhân lực đầu vào cho các hoạt động đào tạo ở nước ngoài, kiểm tra ngoại ngữ, chuyên môn và tiến hành đào tạo bổ túc chuyên môn cho cán bộ chuẩn bị được cử đi đào tạo ở ngoài nước.
 7. Hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổ chức hợp tác vùng Châu Á – Thái Bình Dương (RCA), Diễn đàn Hợp tác hạt nhân Châu Á (FNCA) và các đối tác nước ngoài khác xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo cho từng chức danh chuyên gia ngành NLNT Việt Nam, tổ chức biên soạn hoặc biên dịch các giáo trình liên quan đến chương trình đã được quy định, thiết lập các quan hệ quốc tế trong đào tạo nhân lực hạt nhân và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo ngoài nước về khoa học và công nghệ hạt nhân, công nghệ điện hạt nhân.
 8. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.
 9. Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Viện NLNTVN.

Tổ chức bộ máy:

 1. Phòng Tổng hợp;
 2. Phòng Giáo vụ & Đào tạo.

Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Trung tâm về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo của Trung tâm.

Phân công nhiệm vụ:

     1. Giám đốc Nguyễn Hào Quang

Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Trung tâm, trực tiếp chỉ đạo các công tác sau đây:

–    Công tác tổ chức cán bộ và hoạt động đào tạo;

–    Xây dựng định hướng phát triển Trung tâm;

–    Công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo;

–    Công tác thi đua khen thưởng;

–    Công tác hợp tác quốc tế.

 

      2. Phó giám đốc Lê Đại Diễn

Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi và chỉ đạo các công tác sau:

–    Công tác kế hoạch và quản lý khoa học, tài chính

–    Phụ trách Phòng Giáo vụ & Đào tạo;

–    Công tác của Phòng Tổng hợp;

–    Công tác xây dựng chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo, thư viện;

–    Công tác tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn;

–    Công tác xây dựng trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, hệ thống đào tạo điện tử (e-learning);

–    Các công việc khác khi được Giám đốc phân công.