VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Trung tâm Đào Tạo có tên tiếng Anh là: NUCLEAR TRAINING CENTER (NTC)

Trụ sở chính đặt tại: 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

 

Ban Lãnh Đạo Trung tâm 

Phó Giám đốc phụ trách

TS. Trịnh Anh Đức

Tel: 024.35690080 (118)
Emai: ducta@vinatom.gov.vn

 

Phó Giám đốc 

LeDaiDienPGD

ThS. Lê Đại Diễn

Tel: 024.35690080 (117)
Email: daidienle@yahoo.com

 

Phân công nhiệm vụ:

  1. Phó Giám đốc phụ trách Trịnh Anh Đức

Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Trung tâm, trực tiếp chỉ đạo các công tác sau đây:

–   Công tác tổ chức cán bộ và hoạt động đào tạo;

–   Xây dựng định hướng phát triển Trung tâm;

–   Công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo;

–   Công tác thi đua khen thưởng;

–   Công tác hợp tác quốc tế.

  1. Phó Giám đốc Lê Đại Diễn

Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi và chỉ đạo các công tác sau:

–   Công tác kế hoạch và quản lý khoa học, tài chính

–   Phụ trách Phòng Giáo vụ & Đào tạo;

–   Công tác của Phòng Tổng hợp;

–   Công tác xây dựng chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo, thư viện;

–   Công tác tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn;

–   Công tác xây dựng trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, hệ thống đào tạo điện tử (e-learning);

–   Các công việc khác khi được Giám đốc phân công.