Văn bản – Biểu mẫu

12 Th4 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

TT Nội dung Link downloand I Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ [embeddoc url="http://www.daotaohatnhan.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/thong-tu-10-2009-cua-bo-gddt-quy-che-dao-tao-trinh-do-tien-si.pdf" download="all" viewer="google"] 2 Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT...

Read More

18 Th12 Hướng dẫn xây dựng thuyết minh và dự toán nhiệm vụ hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ khoa học công nghệ

     Dưới đây là các thông tư qui định định mức cho từng khoản để xây dựng dự toán chi tiết nhiệm vụ hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ khoa học công nghệ: 1. Quy định công tác phí, hội nghị hội thảo trong...

Read More

11 Th10 Thủ tục hành chính: Các mẫu công văn, báo cáo, quyết định, tờ trình, thông báo

Mẫu công văn các loại: Thể thức và Kỹ thuật trình bày một Văn bản hành chính Mẫu ban hành Quyết định của Trung tâm Mẫu Công văn đi của Trung tâm Mẫu Công văn do phòng Tổng hợp soạn Mẫu Công văn đi do phòng GV&ĐT soạn Mẫu Công văn...

Read More