Mẫu đào tạo, nhiệm vụ KHCN

18 Th12 Hướng dẫn xây dựng thuyết minh và dự toán nhiệm vụ hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ khoa học công nghệ

     Dưới đây là các thông tư qui định định mức cho từng khoản để xây dựng dự toán chi tiết nhiệm vụ hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ khoa học công nghệ: 1. Quy định công tác phí, hội nghị hội thảo trong...

Read More